Is the public sector interpreting market ready for digital transformation? – Antonio Tejada Delgado

 En Publicaciones

Abstract
Interpreting global demand continues growing as we face large immigration trends worldwide and diversity is part of both the economic and political agenda. There are clear signs that transformation is coming and that new opportunities for disruption are opening, combined with a strong need from the administration to drive efficiency in all their services, and this includes the provision of interpreting to the increasingly diverse society. Services like Capita LiveLINK, using cloud-based workforces and highly efficient video and voice platforms with app-based delivery channels, have facilitated already large conversions of demand from on-premise to remote, thus delivering significant savings to the customer but also opportunities for our interpreters. The interpreting stakeholders must join forces to drive the digital transformation as an industry and not to just react to external forces.
Resum
La demanda global d’interpretació creix a mesura que ens enfrontem a grans moviments migratoris arreu del món així com a una escena econòmica i política molt diversa. Existeixen clars signes d’una transformació que obre noves oportunitats de disrupció, juntament amb una forta necessitat d’impulsar per part de l’administració l’eficiència en tots els seus serveis, cosa que inclou proporcionar interpretació a una societat cada vegada més diversa. Els serveis com Capita Livelink,onla plantilla utilitza tecnologia en el núvol iplataformes de vídeo i veu altament eficients, amb canals de lliurament basades en aplicacions, ja porten a terme grans conversions d’una demanda local a una de remota, cosa quees tradueix enun important estalvi per al client, així com en noves oportunitats per als nostres intèrprets. Els diferents agents del món de la interpretació han d’unir les seves forces per impulsar com a indústria la transformació digital i no només reaccionar davant forces externes.
Resumen
La demanda global de interpretación crece a medida que nos enfrentamos a grandes movimientos migratorios en todo el mundo así como a una escena económica y política muy diversa. Existen claros signos de una transformación que abre nuevas oportunidades de disrupción, junto con una fuerte necesidad de impulsar por parte de la administración la eficiencia en todos sus servicios, cosa que incluye proporcionar interpretación a una sociedad cada vez más diversa. Los servicios como Capita LiveLINK, cuya plantilla utiliza tecnología en la nube y plataformas de vídeo y voz altamente eficientes, con canales de entrega basados en aplicaciones, ya llevan a cabo grandes conversiones de una demanda local a una remota, lo que supone un importante ahorro para el cliente, así como nuevas oportunidades para nuestros intérpretes. Los diferentes agentes del mundo de la interpretación deben unir sus fuerzas para impulsar como industria la transformación digital y no sólo reaccionar ante fuerzas externas.

Contacta con nosotros

Puedes enviarnos un email y te responderemos lo antes posible, gracias.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriba el texto y presione enter para buscar